Meraki Agency
Cart 0

Na de academie vallen vele net afgestudeerden in het beruchte zwarte gat. Een interessante tijd waarin de bubbel van de academie breekt en je genoodzaakt bent om het experiment aan te gaan. Hoewel er tijdens het zwarte gat een natuurlijke selectie plaats vindt, stapt er ook ieder jaar weer een groep uit. Gewapend met een sterk ontwikkelde eigen handtekening binnen hun werk. Al snel loopt deze groep echter tegen de volgende drempel aan. Een beperkt cv, netwerk en middellen zorgt ervoor dat, ongeacht de kwaliteit en het talent, het de meeste kunstenaars niet lukt om dit in een juiste vorm aan de wereld te delen. De deuren naar de bemiddelaars, die hier een verschil in kunnen maken, lijken zoek of potdicht te zitten.  

Bekendheid / succes met je artistieke praktijk kan je niet afdwingen. Maar hoewel de intrinsieke motivatie voor het maken van werken groot is, wil je natuurlijk wel dat deze uiteindelijk ook ervaren kunnen worden door mensen.  Het is dan ook belangrijk dat je artistieke praktijk sterk staat en dat je stappen kan blijven zetten.

Meraki Agency is een initiatief in het leven gebracht om kunstenaars en ontwerpers te begeleiden bij het ontwikkelen van hun artistieke praktijk. Door maandelijkse gesprekken te voeren met onze (gast)coaches, reflecteren we op het werk en de zaken die hier bij komen kijken. Door kansen te creëren, worden deze gesprekken in samenwerking met de kunstenaars/ontwerpers omgezet in actie. Hiermee wordt een sterke persoonlijke visie gecreëerd, om zichzelf te kunnen introduceren aan degene die hen verder kan helpen binnen hun carrière. 

After the academy many graduates fall into the infamous “black hole”. An interesting time in which the bubble of the academy breaks and you are forced to experiment. Although a natural selection takes place during the “black hole”, a group also leaves each year. Armed with a strongly developed personal signature within their work. Soon, however, this group is approaching the next threshold. A limited CV, an network ensures that, irrespective of quality and talent, most artists fail to share their work with a broader audience. The doors to the mediators, who can make a difference in this, seem to be lost or locked tight.

Success with your artistic practice can not be enforced. But although the intrinsic motivation for working is big, you obviously want these to be experienced by people. It is therefore important that your artistic practice is strong and that you can continue to take steps.

Meraki Agency is an initiative brought to life to guide artists and designers as they develop their artistic practice. Through monthly in-dept conversations with our (guest)coaches, the work and all that is related to it, will be reflected on. By creating opportunities, the conversations will be brought into action in collaboration with the artists. Creating a strong individual vision, to introduce oneself to the people important to further their career.

 studio visit at Lorena van Bunningen, 2018

studio visit at Lorena van Bunningen, 2018

The Program

Meraki Agency is een initiatief in het leven gebracht om kunstenaars en ontwerpers te begeleiden bij het ontwikkelen van hun artistieke praktijk. Door maandelijkse gesprekken te voeren met onze (gast)coaches, reflecteren we op het werk en de zaken die hier bij komen kijken. Door kansen te creëren, worden deze gesprekken in samenwerking met de kunstenaars/ontwerpers omgezet in actie. Hiermee wordt een sterke persoonlijke visie gecreëerd, om zichzelf te kunnen introduceren aan degene die hen verder kan helpen binnen hun carrière. 

Coachingsgesprekken:
Iedere maand vind er een coachingsgesprek plaats waarin we het dialoog opzoeken over je artistieke praktijk. Samen reflecteren we op je werk, waar je dagelijks tegen aanloopt en werken we aan een visie voor in de toekomst. De coachingsgesprekken vinden plaats op maandagen.

Lunch:
Vier keer in het jaar komen we samen voor een lunch. Om ideeën, frustraties, fascinaties, ... uit te wisselen. De data (onder voorbehoud) voor deze lunches zijn terug te vinden in het curriculum.

Gastcoaches + workshops:
Eens in de zoveel tijd zal Meraki Agency een gastcoach uitnodigen om mee te lopen met de gesprekken of om zelf een dialoog aan te gaan, dit zorgt voor een frisse objectieve blik op je werk. Hiernaast organiseren we workshops waarvoor je je kan aanmelden (eventuele bijbetaling mogelijk).

Publicatie:
De dialogen die wij in het loop van het jaar voeren, uiten zich uiteindelijk in een persoonlijke publicatie voor iedere kunstenaar. Hierin leggen wij een uiteindelijke "conclusie" vast waarin je je artistieke praktijk voorstelt. Deze publicatie wordt ontworpen in samenwerking met een grafisch ontwerper, en tekstschrijver uit ons team.

Lancering + vervolg:
De publicatie zal gelanceerd worden tijdens ART Rotterdam. Tijdens een serie van evenementen, worden de publicaties overgeleverd aan de bemiddelaars die jullie een stap verder kunnen brengen. Denk hierbij aan galeriehouders, curatoren, kunstcritici, etc. Na deze week zullen wij samen de publicaties verder verspreiden. De richting waarin deze verspreiding plaats vind, bepalen wij tijdens de coachingsgesprekken en zal voor iedere kunstenaar anders zijn.

Kosten:
De kosten voor het volledige programma bedragen 500,- excl. btw plus een werk (ter waarde van 500,-).

 

Meraki Agency is an initiative brought to life to guide artists and designers as they develop their artistic practice. Through monthly in-dept conversations with our (guest)coaches, the work and all that is related to it, will be reflected on. By creating opportunities, the conversations will be brought into action in collaboration with the artists. Creating a strong individual vision, to introduce oneself to the people important to further their career.

Coaching sessions:
Every month there is a coaching session in which we open up a dialogue about your artistic practice. Together we reflect on your work, whatever you encounter every day and we work on a vision for the future. The coaching sessions will take place on Mondays.

Lunch
Four times a year we come together for a lunch. To exchange ideas, frustrations, fascinations, .... The dates (subject to change) for these lunches can be found in the curriculum.

Guest coaches + workshops:
Once a while Meraki Agency will invite a guest coach to join the coaching sessions or to start his own dialogue. This provides a fresh, objective view of your work. We also organize workshops for which you can register (possible additional payment).

Publication:
The dialogues we conduct during the year are ultimately expressed in a personal publication for each artist. In this we establish a final "conclusion" in which you propose your artistic practice. This publication is designed in collaboration with a graphic designer, and copywriter from our team.

Launch + continuation:
The publication will be launched at ART Rotterdam. During a series of events, the publications are handed to the mediators who can take your career to the next level. Think of gallery owners, curators, art critics, etc. After this week we will continue to distribute the publications. We determine the direction in which this distribution takes place during the coaching sessions and will be different for each artist.

Costs:
The costs for the full program are €500,- excl. VAT and a work (with the value of €500,-).