Na de academie vallen vele net afgestudeerden in het beruchte zwarte gat. Een interessante tijd waarin de bubbel van de academie breekt en je genoodzaakt bent om het experiment aan te gaan. Hoewel er tijdens het zwarte gat een natuurlijke selectie plaats vindt, stapt er ook ieder jaar weer een groep uit. Gewapend met een sterk ontwikkelde eigen handtekening binnen hun werk. Al snel loopt deze groep echter tegen de volgende drempel aan. Een beperkt cv, netwerk en middellen zorgt ervoor dat, ongeacht de kwaliteit en het talent, het de meeste kunstenaars niet lukt om dit in een juiste vorm aan de wereld te delen. De deuren naar de bemiddelaars, die hier een verschil in kunnen maken, lijken zoek of potdicht te zitten.  

Bekendheid / succes met je artistieke praktijk kan je niet afdwingen. Maar hoewel de intrinsieke motivatie voor het maken van werken groot is, wil je natuurlijk wel dat deze uiteindelijk ook ervaren kunnen worden door mensen.  Het is dan ook belangrijk dat je artistieke praktijk sterk staat en dat je stappen kan blijven zetten.

Meraki Agency is een initiatief in het leven gebracht om kunstenaars en ontwerpers te begeleiden bij het ontwikkelen van hun artistieke praktijk. Door maandelijkse gesprekken te voeren met onze (gast)coaches, reflecteren we op het werk en de zaken die hier bij komen kijken. Door kansen te creëren, worden deze gesprekken in samenwerking met de kunstenaars/ontwerpers omgezet in actie. Hiermee wordt een sterke persoonlijke visie gecreëerd, om zichzelf te kunnen introduceren aan degene die hen verder kan helpen binnen hun carrière. 

After the academy many graduates fall into the infamous “black hole”. An interesting time in which the bubble of the academy breaks and you are forced to experiment. Although a natural selection takes place during the “black hole”, a group also leaves each year. Armed with a strongly developed personal signature within their work. Soon, however, this group is approaching the next threshold. A limited CV, an network ensures that, irrespective of quality and talent, most artists fail to share their work with a broader audience. The doors to the mediators, who can make a difference in this, seem to be lost or locked tight.

Success with your artistic practice can not be enforced. But although the intrinsic motivation for working is big, you obviously want these to be experienced by people. It is therefore important that your artistic practice is strong and that you can continue to take steps.

Meraki Agency is an initiative brought to life to guide artists and designers as they develop their artistic practice. Through monthly in-dept conversations with our (guest)coaches, the work and all that is related to it, will be reflected on. By creating opportunities, the conversations will be brought into action in collaboration with the artists. Creating a strong individual vision, to introduce oneself to the people important to further their career.

 studio visit at Lorena van Bunningen, 2018

studio visit at Lorena van Bunningen, 2018