Meraki Agency

2018 / 2019

Discountdown, Inverted art auction (performance), Peim van der Sloot, 2017

Peim van der Sloot, graphic and visual arts

Working in the lively niches in between visual arts, design and performance Peim van der Sloot reacts to contemporary issues in an often abstract but critical way. Through a range of graphic techniques including sticker-collages and silkscreen he developed an instant recognisable style. The final economical value of his works play an important role in the concept and the making process. He questions the assumptions on which our economy is based on, but also his artistic practice, constantly challenging both.

www.peim.nl
www.instagram.com/peimsloot
peim@peim.nl

Intergalactic Guerilla Radio Station, Peim van der Sloot, Sticker collage on paper, 2017

Sold, Peim van der Sloot, Sticker collage on paper, 2017


Lorena van Bunningen, fine arts / photography

Lorena van Bunningen’s (Quito, 1990) work is created by looking at our everyday environment, focussing speci cally on the way we deal with the material world around us. Daily life consists of countless rituals, of which many objects are a part of, outside of our awareness. Lorena van Bunningen’s work explores the different layers of time, and shows her fascination with that which lives within the unconsciousness.

www.lorenavanbunningen.com
www.pattymorgan.nl/lorenavanbunningen
lorenavanbunningen@gmail.com

Balance of Two (2), Lorena van Bunningen, 2016

Swimming Pool, Lorena van Bunningen, 2013-2014

 Attempts to sculpt a movement (1-3), Lorena van Bunningen, 2017

Attempts to sculpt a movement (1-3), Lorena van Bunningen, 2017


Iron, Patrick van Vliet, 2017

Couch Girl (detail), Patrick van Vliet, 2016

Golden Rain, Patrick van Vliet, 2016

Patrick van Vliet, fine arts

Patrick van Vliet (1981) studied Urban Planning at the University of Utrecht. After university, his work as an urban planner gradually shifted to a more creative approach of urban redevelopment and social geography. Through his photos, paintings and drawings, he explores the Dutch scenery & it’s inhabitants. To Patrick, a more abstract approach by using art seems a logic tool to communicate ideas on these spatial & social issues.

www.patrickvanvliet.com
info@patrickvanvliet.com


DEGANN, fine arts

DEGANN's paintings and watercolours are vivid and aesthetically liable images that sometimes disguise an atrabilious element. With mental vulnerability and transience as central themes within the work. "I don’t work towards mimesis but towards a possible temporary essence of the portrayed, which is often introspective and removed. The transparency of the layers of paint creates discolorations on the surface. These aqueous spots that deform the shape of the heads approach that what is inside, the intimacy of the sitter’s spirit"

www.degann.com
www.instagram.com/degann89

annedegroot.annedeg@gmail.com

1, DEGANN, 2015

3, DEGANN, 2016

Tuesday 2/7 (detail), DEGANN, 2018


Artefact, Janne van Gilst, 2017

Vlakexperimenten, Janne van Gilst, 2015

Monuments of Humanity, Janne van Gilst, 2017

Janne van Gilst, photography

With her photographs Janne van Gilst captures the information our landscapes contain, reflecting on a cultural zeitgeist of how we shape and experience our surroundings. Wanting to create a certain awareness of the impact it has on the wellbeing of nature, our climate and ourselves. Both process as final works contain a high sense of science-like research by dissecting the landscape. Van Gilst’s, driven by artistic experiment, uses different photographic languages but always convey a certain sense of soberness in which only the important elements are accentuated.

www.jannevangilst.nl
info@jannevangilst.nl


Shadow variations, Gerardo Gomez Tonda, 2017

Bosh, Gerardo Gomez Tonda, 2017

Gerardo Gomez Tonda, graphic and visual arts

Gerardo dreams with making visual poetic systems that can break open new perspectives into the world. One big recurring theme for him is the anthropocene, and what the agency of humans means in the planet, now days. Since 2000, he has been actively showing his work internationally in exhibitions in Mexico, Spain, Japan, Turkey, and the Netherlands. In 2013 he opened a studio practice in The Hague called ‘t-Attelier, graphic art studio, where he currently works on his projects, illustrations, and tattoos.

 

Handkerchief, Gerardo Gomez Tonda, 2017

2017 / 2018

AngelaWillemsenTN.jpg

www.angelawillemsen.nl
contact@angelawillemsen.nl
+31(0)6 385 836 66

Angela Willemsen, Product ontwerp / product design

Met het werk van Angela Willemsen, start zij een zoektocht naar manieren om aan het statische en gestandaardiseerde interieur te ontsnappen, dit door verder te kijken dan de conventionele grenzen van haar vakgebied. Gefascineerd door de dynamiek van de alsmaar groeiende stedelijke gebieden, haalt Willemsen inspiratie uit de lichtinval, perspectieven en de verwering van de stad. Deze dienen vervolgens als richtlijnen voor de vorm van de gecreëerde dynamische interieur concepten. Het resultaat hiervan is zelden puur functioneel, het draait bij Angela Willemsen uiteindelijk om de relatie welke er ontstaat tussen het product, de ruimte en de gebruiker ervan. 

Designer Angela Willemsen strives with every project to design a new way of escaping the standard and static interior, by looking further than the conventional boundaries of her discipline. Fascinated by the dynamics of ever-growing urban landscapes, Willemsen draws inspiration from the incidence of light, perspectives and weathering of the city. These eventually guide the shaping of the created dynamic interior concepts. The end results are rarely purely functional, it ultimately revolves on the relationship which is created between the product, the space and its user.

 


Jean-Philippe Paumier, Beeldende kunst / Fine art

Beeldend kunstenaar Jean-Philippe Paumier werkt al geruime tijd aan zijn installaties en objecten welke hij schaart onder de titel “Les Stratégies De l’Objet” (de strategieën van het voorwerp). Door het voorwerp los van zijn functie te beschouwen, kan er een focus worden gelegd om zijn primaire eigenschappen (vorm, massa, textuur, kleur, materiaal). Hierdoor is een zuivere verbinding met het voorwerp mogelijk.
“Door afstand te nemen van het praktische aspect van het object, zijn vanzelfsprekendheid, is het mogelijk om meer gehoor te geven aan zijn esthetische en poëtische kwaliteiten, ofwel zijn welsprekendheid.” verklaart de kunstenaar. Opmerkelijk is ook het terugkerende element van licht, welke als toevoeging geldt voor Paumier, door zowel zijn visuele als conceptuele kwaliteiten. Uiteindelijk daagt elk kunstwerk de aanschouwer uit om de wereld om zich heen neer te leggen en te luisteren naar zijn stille taal.

Artist Jean-Philippe Paumier has been working on a series of installations and objects, named “Les Stratégies De l’Objet” (the strategy of the object). By observing the object apart form its function, the focus can be applied on its primary characteristics (form, mass, texture, color, material). Through this, a pure connection with the object is again a possibility. 
“By taking a distant from the practical aspect of the object, its self-evident, it’s possible for the aesthetic and poetic elements to speak, its eloquence.” explains the artist. Remarkable is also the returning element of light. Chosen by Paumier for it visual and conceptual qualities. Eventually every piece of art challenges the viewer to put the world around him to rest, and only to listen to the silent language of the work in front of them.


LotteWieringaTN.jpg

www.lottewieringa.com
info@lottewieringa.com

Lotte wieringa, Beeldende kunst / Fine arts

Lotte Wieringa (1991) zoekt naar de grenzen van de waarneembare werkelijkheid. Gefascineerd door de gelaagdheid van waaruit onze werkelijkheid geconstrueerd is, doet zij onderzoek naar de verscheidene aspecten die deze informeren. Zo bevraagt Wieringa de rigiditeit van onze waarnemingen, de relativiteit hiervan en wat dit betekend voor voor onze interactie met de wereld zoals we deze kennen. 
Door de werkelijkheid te reproduceren en te manipuleren creeert ze nieuwe manieren om deze te beschouwen.

Lotte Wieringa (1991) searches for the limits of observable reality. 
Facinated by the layering through which our reality is constructed, she examines the various aspects informing it. In doing so Wieringa questions the regidity of our observations, its relativity and what this might mean for our interaction with the world as we know it.
By reproducing and manipulating realities she creates new ways of engaging them.


ManonVanHoeckelTN.jpg

www.manonvanhoeckel.com
info@manonvanhoeckel.com

Manon van Hoeckel, Social design / Social design

Als een ontwerper werkt Manon van Hoeckel aan maatschappelijk betrokken projecten die plaatsvinden in de openbare ruimte. Door haar ontwikkelde ‘tools for conversation’ poogt zij er voor te zorgen dat groepen of mensen die normaliter niet met elkaar in contact komen juist met elkaar in gesprek gaan. Als intermediair verbindt van Hoeckel door middel van de ontworpen ‘tools’. Zo ontstaan er nieuwe relaties en een beter begrip van en voor onze dagelijkse omgeving.

As an artist Manon van Hoeckel works on socially committed projects that take place in public spaces. By designing the ‘tools for conversation’ she tries to connect groups or people who normally wouldn’t get into contact with each other. As an intermediary van Hoeckel connects through the designed ’tools’. By doing so new relationships are being created and also a better understanding of our everyday surroundings.


Marilou Klapwijk, Illustratie / Illustration

Marilou Klapwijk (1990) creëert werk dat een constant aaien en bijten tegelijkertijd is. Zoet gekleurde, herkenbare objecten worden geplaatst in een minder aantrekkelijk situatie om zo kritiek te geven op de voor ons zo bekende elementen. De scenes worden samengesteld met fragmenten uit een met zorg opgebouwd archief van notities, one-liners, korte filmpjes en foto’s. Een manier voor Klapwijk om hardop te kunnen leven.

Marilou Klapwijk (1990) creates work that caresses and bites simultaneously. Cotton candy colored, recognizable objects are placed in less than attractive situations, critiquing familiar elements. The scenes are comprised of fragments from a conscientiously built up archive consisting of notations, one-liners, short videos and photographs. A way for Klapwijk to live out loud.


Maarten van Schaik, fotografie / photography

Fotograaf Maarten van Schaik beweegt zich door de wereld, hopend dat hij zichzelf net genoeg kan weg cijferen om vervolgens te ervaren en vast te leggen wat de rest van de mensen, in beslag genomen door het hectische alledaagse bestaan, niet kunnen zien. Hierbij is van Schaik niet geïnteresseerd in een pure registratie, of een feitelijke benadering. Doordat de mensen, ruimtes en objecten gesluierd en bedekt neer worden gezet is er in het uiteindelijke beeld een zekere vorm van abstractie aanwezig, met een toch duidelijke connectie naar de “echte” wereld. Hierdoor wordt de kijker gestimuleerd om vragen te stellen bij het werk, en dit keer het schouwspel eerder op straat voorbijgelopen nu wel in te duiken.

Photographer Maarten van Schaik moves through the world hoping to be able to efface himself just enough to experience and record what the rest of us, preoccupied with our hectic everyday lives, won’t see. Van Schaik is not interested in a pure registration or factual approach. The objects and subjects remain veiled in the final image, because of this an certain form of abstraction is present, with a still distinct connection to the "real" world. This allows the viewer to be encouraged to ask questions while observing the work, and dive in to the scenery he earlier unknowingly ignored on the streets.


Lucia Javicoli, Beeldende kunst / Fine art

In het creatieve proces van beeldend kunstenaar Lucia Javicoli staat het experiment centraal. Door het uitdagen van materialen en media zoekt ze een sensitieve visuele beeldtaal die, geïnspireerd door een “ware” uitdrukking van schoonheid en het geloof dat dit een fundamentele menselijke behoefte is, poogt de esthetische perceptie te resetten om deze vervolgens open te stellen voor hernieuwde visuele perspectieven. Het resultaat van deze onderzoeken vinden op uiteenlopende wijze hun toepassing in zowel autonoom werk als samenwerkingen met andere kunstenaars, maar ook ontwerpers, ambachtslieden of industrie.

Central to Lucia Javicoli’ creative process is experimentation. By challenging materials and media she searches for a sensitive visual language that, inspired by a “true” expression of beauty and the believe that this is a fundamental human need, attempts to reset esthetic perception and open them up for renewed visual perspectives. These inquiries result in a variety of applications in both autonomous work as well as collaborations with other artists, designers, craftsmen or industries.