Meraki Agency
Cart 0

The Program

Meraki Agency is een initiatief in het leven gebracht om kunstenaars en ontwerpers te begeleiden bij het ontwikkelen van hun artistieke praktijk. Door maandelijkse gesprekken te voeren met onze (gast)coaches, reflecteren we op het werk en de zaken die hier bij komen kijken. Door kansen te creëren, worden deze gesprekken in samenwerking met de kunstenaars/ontwerpers omgezet in actie. Hiermee wordt een sterke persoonlijke visie gecreëerd, om zichzelf te kunnen introduceren aan degene die hen verder kan helpen binnen hun carrière. 

Coachingsgesprekken:
Iedere maand vind er een coachingsgesprek plaats waarin we het dialoog opzoeken over je artistieke praktijk. Samen reflecteren we op je werk, waar je dagelijks tegen aanloopt en werken we aan een visie voor in de toekomst. De coachingsgesprekken vinden plaats op maandagen.

Lunch:
Vier keer in het jaar komen we samen voor een lunch. Om ideeën, frustraties, fascinaties, ... uit te wisselen. De data (onder voorbehoud) voor deze lunches zijn terug te vinden in het curriculum.

Gastcoaches + workshops:
Eens in de zoveel tijd zal Meraki Agency een gastcoach uitnodigen om mee te lopen met de gesprekken of om zelf een dialoog aan te gaan, dit zorgt voor een frisse objectieve blik op je werk. Hiernaast organiseren we workshops waarvoor je je kan aanmelden (eventuele bijbetaling mogelijk).

Publicatie:
De dialogen die wij in het loop van het jaar voeren, uiten zich uiteindelijk in een persoonlijke publicatie voor iedere kunstenaar. Hierin leggen wij een uiteindelijke "conclusie" vast waarin je je artistieke praktijk voorstelt. Deze publicatie wordt ontworpen in samenwerking met een grafisch ontwerper, en tekstschrijver uit ons team.

Lancering + vervolg:
Tijdens een serie van evenementen, worden de publicaties overgeleverd aan de bemiddelaars die jullie een stap verder kunnen brengen. Denk hierbij aan galeriehouders, curatoren, kunstcritici, etc. Na deze week zullen wij samen de publicaties verder verspreiden. De richting waarin deze verspreiding plaats vind, bepalen wij tijdens de coachingsgesprekken en zal voor iedere kunstenaar anders zijn.

Kosten:
De kosten voor het volledige programma bedragen 500,- excl. btw plus een werk (ter waarde van 500,-).

 

Meraki Agency is an initiative brought to life to guide artists and designers as they develop their artistic practice. Through monthly in-dept conversations with our (guest)coaches, the work and all that is related to it, will be reflected on. By creating opportunities, the conversations will be brought into action in collaboration with the artists. Creating a strong individual vision, to introduce oneself to the people important to further their career.

Coaching sessions:
Every month there is a coaching session in which we open up a dialogue about your artistic practice. Together we reflect on your work, whatever you encounter every day and we work on a vision for the future. The coaching sessions will take place on Mondays.

Lunch
Four times a year we come together for a lunch. To exchange ideas, frustrations, fascinations, .... The dates (subject to change) for these lunches can be found in the curriculum.

Guest coaches + workshops:
Once a while Meraki Agency will invite a guest coach to join the coaching sessions or to start his own dialogue. This provides a fresh, objective view of your work. We also organize workshops for which you can register (possible additional payment).

Publication:
The dialogues we conduct during the year are ultimately expressed in a personal publication for each artist. In this we establish a final "conclusion" in which you propose your artistic practice. This publication is designed in collaboration with a graphic designer, and copywriter from our team.

Launch + continuation:
During a series of events, the publications are handed to the mediators who can take your career to the next level. Think of gallery owners, curators, art critics, etc. After this week we will continue to distribute the publications. We determine the direction in which this distribution takes place during the coaching sessions and will be different for each artist.

Costs:
The costs for the full program are €500,- excl. VAT and a work (with the value of €500,-).